اولین هم نوازی تمرینی توسط 4 هنرجوی خوبم، پوریا محمدی، ساناز بهشتی زاده، هلنا قنبری، سجاد محرابی
                                         به ترتیب اسم،  جلسه اول ترم4،جلسه دوم ترم 4، جلسه سوم ترم 3 و اواسط ترم 1

با تشکر از شما که این ویدئو را تماشا میکنید