دو هنرجوی خوب ولی
     یک روز خسته کننده برای من
معلومه بی حوصله ام