والدین عزیزی که تمایل به ثبت نام کودک خود دارند، میتوانند به
آموزشگاه موسیقی گاهان واقع در مشهد - بلوار سجاد - بین مولوی 2 و 4 مراجعه کنند.