بعضی از آنها گاهی در روند آموزش، بی انگیزه می شوند که صد در صد باید دلیل آن را یافت و به دنبال حل آن شتافت.

طبق تجربه ی من:
 بی انگیزگی موقتی آنها به هیچ عنوان دلیل بر بی علاقگی نیست
بعد از مدتی کوتاه انگیزه دوچندان پیدا خواهند کرد