پیشرفت هر کودک رابطه مستقیم با نگاه خانواده او به هنر دارد
علاوه بر این خیلی خوب است که ساعت تمرین در منزل، به صورت ساعت مشخصی تعیین شود. همان طور که کودک در سرمای زمستان ساعت شش صبح از خواب بیدار می‌شود تا به مدرسه برود و آن را بدیهی می‌داند به همان شکل هم عادت خواهد کرد که به عنوان مثال هر روز از شش تا هفت بعد از ظهر به تمرین موسیقی بپردازد