شاید موسیقی اثر شما نباشد، اما شما حتما اثر موسیقی هستید

تاثیراتی که موسیقی بر شما می گذارد به حدی است که شخصیت، افکار، هوش و رفتار شما با آن شکل می گیرد و مطمئنا آنچه شما هستید تاثیر نوع موسیقی ای است که گوش می کنید.