افرادی كه در ارتباط كلامی مشكل دارند؛
با خواندن آوازها و سرودهای مخصوص، می‌توانند در شمرده تلفظ كردن اصوات، گفتار مورد نیاز و مهارت در تشخیص لغات تمرین و در نهایت رشد (پیشرفت) کنند.
ریتم و صدای موسیقی همچنین می تواند تقویت جریان تكلم را در اختلالات گفتاری مانند لكنت زبان آسان سازد.