هنگام نت خوانی (خواندن نت های موسیقی)، نیم کره سمت چپ مغز فعال می شود
هنگام نواختن موسیقی و ریتم گرفتن، نیم کره سمت راست مغز فعال می شود
هنگام استفاده هم زمان از هر دوی آنها (یعنی از روی نت نوازندگی کردن تمام مغز (هر دو نیم کره) همزمان فعال می شوند.
و این یعنی مغز شما میزان یادگیری و محاسبات را به نهایت خود می رساند.