کودکان نیاز دارند تا آهسته تر شروع کنند

چیزی که من و همکاران ام به آن دست یافتیم این است که کودکان می توانند یاد بگیرند به همان اندازه که هنرجویان بزرگسال می توانند. اما احتیاج دارند که شروع آموزش و روند پیشرفت اولیه آن کمی کند تر باشد

اما در نهایت سرعت بیشتری پیدا خواهند کرد و خلاقیت های فوق العاده ای در نواختن به کار می برند