بی شک گیتار، یکی ازچند ساز اول و محبوب دنیاست.
سبکهای متعدد و نوابغ بسیار دارد.
از لحاظ ساختمان فیزیکی و صوتی دست خوش تغیرات بسزایی شده است.
کمتر سازی را می بینم که توانسته باشد چنین سیر تکاملی و اجرایی را کسب کند.

یکی ازمزایای این ساز حمل نقل آسان آن می باشد.
در یک جمع بندی کلی می توان جایگاه گیتار رادر دنیای امروزی این طور توصیف کرد:
یکی ازخوش صدا ترین و خوش ساختار ترین سازها برای عموم مردم جهان می باشد و هر کسی که توان بروز احساساتش را به زبان موسیقی داشته باشد، گیتار جزء اولین انتخاب هایش برای ساز می با شد.