گیتار
همچون معشوقه ای زیباست که به آسانی رام کسی نمی شود
...

دیدرو و دالامبر صاحبان دائره المعارف در سال 1751 که هر دو از ادبا و نویسندگان بزرگ فرانسه به شمار می روند، در دایره المعارف خود در مورد گیتار چنین اظهار داشتند:
صدای این ساز به حدی دلنشین است که برای احساس تمام لطافت های آن باید مطلقا ساکت بود... بایستی با آن تکنوازی یا با صدای سازی از نوع خودش همراهی کرد.

روبرت شومان :

هیچ صدایی قشنگتر از صدای یک گیتار نیست مگر صدای دو گیتار