به لطف پروردگار و تلاش خودم ۱۰ سال تدریس کردم
و به لطف پروردگار و تلاش خودم، به تدریس پایان دادم.

بماند به یادگار...