موضوع: 
روش تمرین

(شرکت کردن در این کلاس برای هنرجویان سطح مقدماتی تا متوسطه، لازم است)


زمان برگزاری:

جمعه 4 مرداد
ساعت 10 تا 12 صبح
در آموزشگاه آزاد موسیقی نکیسا