کارگاه گیتار کلاسیک دکتر لیلی افشار

زمان: 31 خرداد و 1 تیر 98
مکان: آموزشگاه آزاد موسیقی آوای نو