غزل طیبین
هنرجوی خوش اخلاق و باهوش
آموزشگاه موسیقی کرشمه