محمد نظرزاده
هنرجوی خیلی خوب، پرتلاش و موفق
آموزشگاه موسیقی سکوت