آدرس جدید آموزشگاه،
 حاشیه بزرگراه وکیل آباد - بین 52 و بلوار لادن می باشد