از امروز تا ساعت ۲۴ تاریخ ۲۴ شهریور ماه
به تعداد محدود فقط برای ۲۴ نفر
امکان استفاده از کد تخفیف ۲۴ درصدی برای پرداخت شهریه یک ترم عادی-فوق العاده میسر است.
این ترم شامل ۸ جلسه ی آموزشی ۷۰ دقیقه ای در مکان مدرسه خانگی کیتارک می باشد.
پرداخت ۲۷۳۶۰۰ تومان به جای ۳۶۰۰۰۰ تومان

کد تخفیف:
youarebest
لینک پرداخت: