کارگاه آموزش گیتار
زمان: 5 آذر 1395
مکان: آموزشگاه موسیقی نکیسا
محتوا: اجرای گروهی و تکنوازی هنرجویان (انتخاب قطعات از جزوه و کتاب آموزشی)
نقد اجرا و قدرت نوازندگی از نظر تماشاچی ها (والدین)
ذکر نکاتی از شکل ناخن نوازنده
ارائه کارنامه ی ترم گذشته و روند پیشرفت نسبت به دیگران