موسیقی زیبا، شکوهمند و ارزشمند است و شما به آن نیاز دارید.
اما مدتیست از او دوری کردیم و نسبت به او بی توجه ایم،
در حالی که او همچنان ما را دوست دارد و حتی حاضر است خودش را به این شکل(خیابانی) ارائه دهد.
اگر شما بخواهید
ولی همچنان او با شکوه و شگفت انگیز خواهد ماند.
......................................................................................
با تشکر از منبع تلگرامی این ویدئو: