موسیقی ای که به روش شاهانه ساخته می شود، به روش شاهانه نواخته می شود و به روش شاهانه شنیده می شود.
کیتارک