به همون اندازه که فهم ریاضی موسیقی ارزشمنده
احساس هم ارزشمنده
مثل ایلیا معماریان