به همون قیمت همیشگی شارژ کنید و هیچ هزینه ای اضافی نمیپردازید
با این تفاوت که سود حاصل از خرید شارژ، صرف کودکان بیمار می شود.
امکان ضرر نیست اما
امکان ثواب هست :)