بچه های ما دوست دارن
آرزو دارن
آرزوهاشونو برآورده کنیم
خاطره ی خوبی از خودمون براشون به جا بزاریم
بچه های ما نیاز دارن شاد باشن
نیاز دارن یاد بگیرن
نزاریم غمگین باشن و
محروم باشن
....
منظورمو فهمیدین؟
نمی شد واضح تر بگم